RRG - UZYSKANIE ZGODY NA BUDOWĘ

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 

Nazwa usługi

UZYSKANIE ZGODY NA BUDOWĘ / PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Edyta Dominiak – Inspektor ds. inwestycji

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 107
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Godziny pracy Urzędu

  • Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530
  • Czwartek 830 - 1630
 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o uzyskanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
 

Ewentualne opłaty

·       Wniosek o uzyskanie zgody podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł na podstawie cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej               z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635).

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

  • 30 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla spraw, które nie wymagają uzgodnienia
  • Od 30 dni do 90 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla spraw wymagających uzgodnienia i spraw szczególnie skomplikowanych.
 

Podstawa prawna

·       art. 29 pkt 2, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2086 z późn. zm.)

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

  • Od wydanej decyzji służy  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 

·         Decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych przez właściwy organ, nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

·         ewentualne wezwanie do usunięcia braków w złożonym wniosku wysyłane jest do wnioskodawcy, na podstawie art. 64 § 2 kpa, w terminie siedmiu dni                     z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku                 bez rozpatrzenia.

 

 

Sporządził: Edyta Dominiak - inspektor ds. inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje