RRG - Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr 5

Nazwa usługi

Wniosek o wydanie  postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego  nieruchomości

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Grażyna Matczak – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 6 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 106
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Ewentualne opłaty

  • Wniosek o  wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego  nieruchomości  nie podlega opłacie skarbowej.
  • Pełnomocnictwa – Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.(Opłaty skarbowej nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatna konto BS ‘Mazowsze” O/Drobin 85904210680420035820000050

Termin i sposób załatwienia sprawy

      Bez zbędnej zwłoki – nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia złożenie wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 102 poz.651 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)Ustawa z 23 kwietnia1964 r. – Kodeks Cywilny ze zmianami

      Ustawa Prao Geodezyjne i Kartograficzne

Tryb odwoławczy

             Brak

 

Uwagi

·         Burmistrz Miasta i Gminy Drobin rozpatruje wniosek o wydanie postanowienia o  rozgraniczeniu nieruchomości, wydając postanowienie .

·         Wypełniony i podpisany przez wniosek  o wydanie postanowienia o rozgraniczeniu    nieruchomości   wraz załącznikami może zostać wysłany listem polecony.

        Postanowienie o rozgraniczeniu  nieruchomości jest wysyłane pocztą lub może być         odebrane osobiście .

  Sporządziła: Grażyna Matczak – insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje