Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II

Ciekawe i rodzące duże nadzieje spotkanie miało miejsce 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Tematyka dotyczyła bowiem omówienie projektu pt. „Budowa instalacji Prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”.

Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Drobin – Andrzej Samoraj, zwolennik odnawialnych źródeł energii. Za stronę merytoryczną spotkania odpowiedzialny był konsultant Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Pan Szymon Pyc. Obecni byli radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Mając na uwadze narastające problemy, Urząd  Miasta i Gminy Drobin aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Po sukcesie w pozyskaniu środków w 2015 roku Urząd  Miasta i Gminy Drobin chce wystąpić ponownie o ośrodki w projekcie pt. „Budowa instalacji Prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.  Urząd  Miasta i Gminy Drobin planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku. Co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji         do 07 marca 2016 roku.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Urząd  Miasta i Gminy Drobin podejmuje dołożenia wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

·         instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:

o   paneli fotowoltaicznych  w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,

o   faownika AC/DC trójfazowego,

o   okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.

·         kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:

o   2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub

o   4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

·         instalacji powietrznych lub gruntowych pomp ciepła (produkcja ciepła z energii cieplnej zawartej w powietrzu lub gruncie) dla budynków mieszkalnych o powierzchni od ok. 100 m2 do ok. 250 m2 składającej się z:

o   źródła dolnego,

o   pompy ciepła

o   zasobnika wody ciepłej

o   automatyki

o   instalacji towarzyszącej.

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

·         panele fotowoltaiczne

·         kolektory słoneczne

·         pompa ciepła

·         panele fotowoltaiczne i kolektory

·         panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Obecnie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie ich do Urzędu  Miasta i Gminy Drobin do pokoju Nr 10 w terminie do dnia 07 marca r. do godz. 15.30.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12, 09‑210 Drobin, tel. 24 2601441 w. 107 i 108, fax 24 2601062, www.drobin.pl

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją.

DEKLARACJA DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Andrzej Samoraj

 

 

 

Dodatkowe informacje