RZOK 10

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.10

 
 

Nazwa usługi

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Zdrowia, Oświaty i Kultury (RZOK)

Izabela Jankowska – Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 14 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu dotacji od Wojewody

·   Decyzja administracyjna

 

Podstawa prawna sprawy

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

·         Uchwała Nr 38/XI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Dz. U.  Woj. Maz. Nr 185 poz. 5182 z dnia 16.09.07)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)

·          

 

·         Kodeks Postępowania Administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.                           (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.)

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

·         Dokumenty należy składać do UMiG Drobin: sekretariat

·         Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

1.      Podręczniki, encyklopedie, atlasy, słowniki, lektury szkolne,

2.      Zeszyty, piórnik, artykuły szkolne: bloki, flamastry, kredki, farby, pędzle, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, gumki, temperówki, bibuła…itp.

3.      Tornister szkolny, plecak,

4.      Drukarka, atramenty, tusze, papier do drukarki,

5.      Skaner,

6.      Komputer, komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, płyty DVD, itp.

7.      Abonament internetowy, instalacja,

8.      Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania: językowe, komputerowe,

9.      Opłata za naukę (czesne),

10.   Zakwaterowanie,

11.  Wyżywienie,

12.  Dojazd do szkoły (bilet miesięczny),

13.  Przedmioty i przybory niezbędne do praktycznej nauki zawodu, w tym strój roboczy na praktyki.

14.  Kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe (max 2 komplety na semestr szkolny),

15.  Strój galowy (koszula, garnitur, krawat, marynarka, spódnica, buty itp.), określony w statucie szkoły.

 

Wniosek należy złożyć w terminie od 01 do 15 września danego roku szkolnego,

do 15 października – kolegia nauczycielskie, społeczne i języków obcych

 

 

Sporządził: Izabela Jankowska – Podnspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Zatwierdził: Małgorzata Klekowicka- Kierownik Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury

Dodatkowe informacje