RZOK 08

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.08

 
 

Nazwa usługi

Zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły/ przedszkola

 środkami komunikacji publicznej – bilety miesięczne

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Zdrowia, Oświaty Kultury (RZOK)

Izabela Jankowska – Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 114 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek  o zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły/ przedszkola środkami komunikacji publicznej – bilety miesięczne

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki

·   Decyzja administracyjna

 

Podstawa prawna sprawy

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

·         Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Drobinie na  dany rok kalendarzowy

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. U. z 2002r. Nr 175      poz. 1440 z póź.zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku,                        za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

  • wniosek należy składać w UMiG Drobin: sekretariat pokój 115
  • uprawnionymi do zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej są rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 5 i 6 lat, dziecko  5 i 6 –letnie,  uczniowie klas I-IV zamieszkali w obwodzie szkoły, których droga  z domu ze szkoły wynosi więcej niż 3 km oraz uczniowie klas V-VI a także uczniowie gimnazjum  zamieszkali w obwodzie szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km
 

Dodatkowe informacje