RRG - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 

Nazwa usługi

 

WYDANIE  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Maria Stempska – Inspektor ds. planowania przestrzennego  i inwestycji

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 107

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy Urzędu

     Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

     Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 

Ewentualne opłaty

      Opłata skarbowa w wysokości 107 zł może być uiszczona :

 • w punkcie kasowym  zlokalizowanym  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul.  Piłsudskiego 12, 09- 210 Drobin ,

       lub

·          przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Drobin :

     Urząd Miasta i Gminy Drobin nr: BS „Mazowsze”

     O/Drobin 85904210680420035820000050.

.

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonanej czynności urzędowej z chwilą złożenia wniosku o lokalizację inwestycji celu publicznego .Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·         30 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla inwestycji które nie wymagają uzgodnienia

·         Od 30 dni do 90 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania dla inwestycji wymagających uzgodnienia i inwestycji szczególnie skomplikowanych

·         Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. (art. 35 § 5 Kpa.)

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami )
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2004r nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami )
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r  Nr. 225 z późn. zmianami ).
 

Tryb odwoławczy

     Od wydanej decyzji służy  stronom odwołanie do Samorządowego              Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia .

 

Uwagi

 • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się dla miejscowości z terenu gminy Drobin .
 • Dla miasta Drobina nie wydaje się decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego , ponieważ dla tego terenu  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .
 • Ewentualne wezwanie  do usunięcia braków w złożonym wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  wysyłane jest do wnioskodawcy , na podstawie art. 64 § 2 KPA  , w terminie  siedmiu dni z pouczeniem że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia .
 • Decyzje o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane są w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzeń inwestycyjnych określonych w art.6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami .
 

 

Sporządził: Maria Stempska - inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje