RRG - Wydanie decyzji zatwierdzającej podział

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr 4

Nazwa usługi

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział / postanowienia opiniującego podział nieruchomości

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Grażyna Matczak – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 6 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 106
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Ewentualne opłaty

  • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział lub postanowienia opiniującego podział nieruchomości  nie podlega opłacie skarbowej.
  • Pełnomocnictwa – Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.(Opłaty skarbowej nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi , wstępnemu , zstępnemu lub rodzeństwu) płatna na konto BS ‘Mazowsze” O/Drobin 85904210680420035820000050

Termin i sposób załatwienia sprawy

      Bez zbędnej zwłoki – nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia złożenie wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 102 poz.651 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z 23 kwietnia1964 r. – Kodeks Cywilny ze zmianami

 

Tryb odwoławczy

             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku – termin odwołania 14 dni od             dnia otrzymania decyzji, lub w przypadku wydania postanowienia – 7dni

 

Uwagi

·         Burmistrz Miasta i Gminy Drobin rozpatruje wniosek o  wydanie decyzji zatwierdzającej podział, postanowienia opiniującego podział nieruchomości wydaje decyzję lub odpowiednio postanowienie.

·         Wypełniony i podpisany przez wniosek  o wydanie decyzji zatwierdzającej podział  postanowienia opiniującego podział  nieruchomości wraz załącznikami może zostać wysłany listem polecony.

·         Decyzja zatwierdzająca podział/ postanowienie opiniujące podział/ nieruchomości jest wysyłana pocztą lub może być odebrane osobiście .

Sporządziła: Grażyna Matczak – insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Dodatkowe informacje