RZOK - EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EWIDENCJI

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia Oświaty Kultury (RZOK)

 

Mateusz Kanigowski - Referent ds. zdrowia, kultury i sportu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 113, 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
 • 24/  26 01 441 wew. 113
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

          Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

          Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji obiektów  innych, niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Drobin może składać przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.

·         Zgłoszenie do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie, na terenie Miasta  i Gminy Drobin, <zgłoszenie do pobrania>

·         Opis obiektu<opis do pobrania> 

·         Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi <deklaracja do pobrania>

 

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług (o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego) <zawiadomienie do pobrania>

 

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie <zgłoszenie do pobrania>

Ewentualne opłaty

 

Zgłoszenie oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

 

·         W przypadku wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji, opłata skarbowa wynosi 17 zł.

·         W przypadku działania pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

 

 

 

 

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

Podstawa prawna

 

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 196 .)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zmian.

 

 

 

 

Tryb odwoławczy

 • tryb odwoławczy nie występuje.

Uwagi

 

Uwagi

 

1. Na terenie Miasta i Gminy Drobin ewidencję obiektów  innych, niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

2. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,

- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,

- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,

- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,

- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

 

Dodatkowe informacje

 

1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajem pokoi, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, pola biwakowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, rehabilitacyjne, itp. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego dotyczące prowadzonej przez niego działalności w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.

3. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

 

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
              poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

 

 lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” O/Drobin

 Nr 85904210680420035820000050

 

Gminny Konkurs Literacki „Rodzinie – sercem dedykuję”

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

„Rodzinie – sercem dedykuję”

pobierz regulamin

 

 

RSO-Wpisanie do rejestru wyborców

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Wpisanie do rejestru wyborców

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
 • 24/260-14-41 wew. 110
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

·         kserokopia ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

·         pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- wniosek o skreslenie z listy wyborcow

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia sprawy

 3 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Uwagi

 • Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców występują wyborcy:
 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
 •   nigdzie nie zamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
 •   stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
 •  obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej(obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy).

 

 • przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Drobin jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Miasta i Gminy Drobin
 • wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu zameldowania

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności
Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

RSO-Wpisanie do rejestru wyborców (2)

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Wpisanie do rejestru wyborców

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
 • 24/260-14-41 wew. 110
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

·         kserokopia ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

·         pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- wniosek o skreslenie z listy wyborcow

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia sprawy

 3 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Uwagi

 • Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców występują wyborcy:
 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
 •   nigdzie nie zamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
 •   stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
 •  obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej(obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy).

 

 • przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Drobin jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Miasta i Gminy Drobin
 • wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu zameldowania

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności
Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

RRG - Wydanie zezwolenia na opróżniani zbiorników i odbiór odpadów MB

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

 

Marlena Brzezińska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 9 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12
 • (024) 260-14-41 wew. 122
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

·       Wniosek

·       Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

   1)      imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

   2)      określenie przedmiotu i obszaru działalności;

   3)      określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

   4)      informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

   5)      proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

   6)      określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

·       Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

·       Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

·       Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

·      Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika przedsiębiorcy, do wniosku
należy dołączyć pełnomocnictwo.

·      Opłata skarbowa

 

Ewentualne opłaty

·       107 zł za wydanie decyzji dotyczącej uzyskania przedmiotowego zezwolenia.

·        Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (Opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

·        Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia jeżeli dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – wynosi 50 % stawki określonej od zezwolenia.

·       Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·       Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 30 dni od daty złożenia wniosku

·       Decyzja

 

Podstawa prawna sprawy

·       Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391z późn. zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617)

·       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 267).

·       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. Zm.).

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

·       W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

·       Decyzje można odebrać osobiście po okazaniu dowodu wpłaty.

·       Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

    czwartek 800 - 1400

 UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

·    Lub przelewem: Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

·   Złożenie wniosku :

    - osobiście w Sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Drobin ( pok. Nr 115 na I piętrze),

   lub

    - listem na adres : 

     Urząd Miasta i Gminy Drobin ,

          ul. Piłsudskiego 12 , 09-210 Drobin

·        Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:

   poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

  czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

  Lub przelewem: Numer konta bankowego:

  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

 

Dodatkowe informacje