Strona Główna

Program Regionalny

 

INFORMACJA O REZYGNACJA Z DOTACJI

Zarządzenie BMiG Nr 67/2013 z dnia 15.11.2013 r. 

Uchwała RM Nr 272/XXXVI/2014

 

 

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin" w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

 

Projekt „MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE MIASTA DROBIN POŁĄCZONA Z LIKWIDACJĄ EMISJI CO2”

PRIORYTET IV ŚRODOWISKO, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA DZIAŁANIE 4.3  OCHRONA POWIETRZA, ENERGETYKA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007-2013
 

Projekt pn. ”Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”

Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 

Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków rozwoju kapitału ludzkiego.
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.
 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Dodatkowe informacje