RF - ZAŚWIADCZENIA

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

ZAŚWIADCZENIE:

- O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA I DOCHODZIE,

- O NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA,

- O UŻYTKACH ROLNYCH,

- O NIEZALEGANIU LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat  Finansowy (RFn)

 

Zenobia Krygowska i Grażyna Zawada – Inspektorzy ds podatków i opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 117 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 117

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         Wnioseko wydanie zaświadczenia.

·         Dowód osobisty – do wglądu.

·         Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Ewentualne opłaty

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie.

·         Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa i dochodzie – opłata skarbowa w wysokości  17 zł.

·         Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości – opłata skarbowa w wysokości 21 zl.

·         Zaświadczenie o użytkach rolnych nie podlega opłacie skarbowej.

·         Zwolnienia bądź wyłączenia z opłaty skarbowej określają przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

·         Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (Opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) płatna w kasie Urzędu Miasta i Gminy Drobin lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Termin i sposób załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki – nie dłużej niż w ciągu 7 dni.

Zaświadczenie o żądanej treści lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna

·         Art. 306a-306h ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
 nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi

·         Ewidencję podatników prowadzi gmina właściwa dla miejsca położenia gruntów.

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia o żądanej treści może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

·         W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

·         Zaświadczenie można odebrać osobiście lub może zostać wysłane pocztą na wskazany adres.

·         Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek   730 – 1400

       czwartek 800 - 1400

  UWAGA !  Przerwa w kasie codziennie 1100 – 1115

·         Lub przelewem: Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” O/Drobin Nr 85904210680420035820000050

 

Sporządził: Z. Krygowska, G. Zawada

Zatwierdził:  Maria Jeżewska – Kierownik Referatu Finansowego

Dodatkowe informacje