Sprawozdanie Profilaktyka 2012

SPRAWOZDANIE

z realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2012

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami) a działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy, realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie  Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na  2012 rok - Uchwała Nr 95/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Program był kontynuacją wielu działań podejmowanych w latach poprzednich a realizował go Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury  Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Źródłem finansowania zadań Programu były środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty  112.815,- zł na realizację zadań Gminnego Programu wydatkowano  59.262,- zł.

Miasto i Gmina Drobin liczy 8396 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012.roku.   Gmina obejmuje 49 sołectw.W czterech szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym uczy się 930 dzieci.

Jedyną placówką upowszechniania kultury, na terenie naszej gminy, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie i jej Filia w Łęgu Probostwie.

Dzieci, młodzież oraz dorośli  korzystają też z obiektów i  zajęć proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Obsługę medyczną zapewnia mieszkańcom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drobinie SAN-MED. s.c. z przychodnią w Drobinie i Łęgu Probostwie oraz Gabinetem Rehabilitacyjnym w Drobinie. Fundacja Praca dla Niewidomych, która utworzyła w Stanisławowie Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej udostępnia też mieszkańcom gminy własny gabinet rehabilitacyjny.

Z pomocy materialnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie korzystało 426 rodzin w tym z powodu uzależnienia od alkoholu udzielono pomocy 27  rodzinom na łączną sumę 10.500,- zł

Według danych  przekazanych przez Posterunek Policji w Drobinie wynika, że w roku 2012  na 345 interwencji 26 dotyczyło zakłócania ładu i porządku w związku z nadużywaniem alkoholu; 21 dotyczyło prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.Na wszczęte postępowania przez Posterunek Policji w Drobinie 3 dotyczyły przemocy w rodzinie.  11 osób  zatrzymano i odwieziono do Policyjnej Izby Zatrzymań w Płocku. Posterunek Policji w Drobinie nie prowadził w roku 2012 żadnych  postępowań dotyczących  narkomanii. 

Dostępność alkoholu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 21/III/02 z dnia 30.XII.2002r.  i Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalone zostały zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  a na podstawie Uchwały Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej z dnia 20.IX.01 ustalona została dla terenu miasta i gminy Drobin liczba  punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 26 punktów i do spożycia w miejscu sprzedaży  z wyjątkiem piwa w ilości 10 punktów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. na terenie miasta i gminy Drobin mieliśmy 22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i tak:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży –   punktów 18     

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           18

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           18

·          powyżej 18%                                                                  -           16

- do spożycia w miejscu sprzedaży –  4 punkty

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           4

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           1

·         powyżej 18%                                                                  -           2

W 2004r.   1                        punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na 387 mieszkańców

W 2005r.   1                                                                                                            402 

W 2006r.   1                                                                                                            398

W 2007r.   1                                                                                                            378

W 2008r.   1                                                                                                            454

W 2009r.   1                                                                                                            409 

W 2010 r.  1                                                                                                            389

W 2011 r.  1                                                                                                            424

W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje. Na koniec 2012r. miasto i gminę zamieszkiwało 8396 osób, a zatem  jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na  382 osoby. W roku 2012 r. wydano 3 zezwolenia zmieniające i 73 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym:

 • 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  poza miejscem sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 6;   powyżej 4,5% do 18% - 6; i powyżej 18% - 4.
 • 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 2; powyżej 4,5% do 18% - 1; i powyżej 18% - 2.
 • 52 zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 3 dla  przedsiębiorców   i 53 zezwolenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych: w tym: OSP w Chudzynie - 18,  OSP w Maliszewku – 30 ,  OSP w Łęgu Probostwie  – 1.

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja pracowała w 6 osobowym składzie. W szkoleniu, w dniach  18 – 22 marca,  w Zakopanem nt.:„Praktycznych zagadnień dot. pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostek współpracujących w zakresie zintegrowanej profilaktyki zagrożeń społecznych” udział wzięli: Pani Małgorzata Klekowicka i Hanna Szymańska oraz Panowie: Mirosław Lewandowski i Roman Szymański.

W grudniu w szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień udział wzięli nauczyciele z Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

Odbyło się 25 posiedzeń komisji. Komisja wydała 64 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja brała udział w opracowaniu  projektu Gminnego programu działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na rok 2013.

 Komisja prowadziła 25 spraw o  objęcie leczeniem odwykowym w tym: 6 spraw było kontynuacją z 2011 r.   a 19 postępowań wszczęto w 2012 r.   zgłoszonych:

 • przez ojca                            - 2
 • przez żonę                           - 4
 • sam                                       - 1
 • przez matkę                        - 3
 • przez córkę                          - 4
 • przez syna                           - 1
 • przez brata                          - 1
 • przez M-G OPS                   - 3

Na 19 osób  zgłoszonych do objęcia leczeniem odwykowym   -  3 to kobiety. Komisja przeprowadzała wielokrotnie rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Skierowała 11 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Po zapoznaniu się z dokumentacją   osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji, nie podjęły dobrowolnie  zalecanej przez lekarza terapii bądź przerwały  terapię, komisja skierowała 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Sierpcu   o zastosowanie  obowiązku poddania się leczeniu we wskazanym przez biegłych zakładzie lecznictwa odwykowego.

W jednym przypadku osoba uzależniona z własnej inicjatywy i na własny koszt wykonała implantacje disulfiramu.

2 osoby podjęły, po rozmowach motywacyjnych,  dobrowolnie terapię w Placówce Leczenia Uzależnień. 10 spraw będzie kontynuowanych w roku 2013.  

Członkowie komisji starają się nie tylko w czasie posiedzeń komisji ale również w swoim środowisku, o ile jest taka potrzeba, nieść pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym. Wiele osób bez składania do komisji  wniosku skorzystało z porad i naszej  pomocy.  Jedni po rozmowach motywujących podjęli dobrowolne  leczenie odwykowe inni korzystali z  ulotek i broszur i książek. Członkowie komisji podchodząc indywidualnie do każdej sprawy  współpracują z Posterunkiem  Policji, kuratorami, placówkami służby zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i placówkami odwykowymi.

W marcu 2009r.  z inicjatywy  osób, którym działania podejmowane przez komisję pozwoliły na podjęcie życia w trzeźwości, powstała w Drobinie grupa samopomocowa   AA. Burmistrz wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie przez grupę – jeden raz w tygodniu – z pomieszczenia przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie. Zakupiliśmy im niezbędne poradniki, prasę  i broszury a bezpośrednią opieką otoczyło grupę Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia. Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia i ks. Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Drobinie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.00 odprawiana jest Msza św. w intencji trzeźwości.

 

Nasz udział w ogólnopolskich kampaniach:

Zachowaj Trzeźwy Umysł 

i Odpowiedzialny Kierowca

W 2012 r. przystąpiliśmy do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampanijne zadania  realizowali  zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli.

Ta edycja kampanii oscylowała wokół dwóch dużych tematów: asertywności oraz syndromu wyuczonej bezradności. Jako główne jej cele  można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Działania edukacyjne poprzez udział w kampanii  Zachowaj Trzeźwy Umysł miały także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

            Każdy jest kowalem swego losu! Kampanijne  zadania mobilizowały uczniów do samodzielnego myślenia, uruchamiały twórcze pokłady umysłu, wskazywały na możliwości planowania swojej codzienności, by nie dąć się wciągnąć w zachowania ryzykowne, by ciekawe zajęcia i osiągane sukcesy pozwoliły uczniom uwierzyć w siebie i pokazały, że każdy jest kowalem swego losu!

            Wierzę w siebie  - odrzucam nałogi hasło pomocnicze kampanii Wiesz – Potrafisz –Możesz czy Myślisz – Decydujesz – Odmawiasz  realizowane było w naszych placówkach poprzez zadania wskazujące wiedzę i umiejętności aby każdy młody człowiek stawiał sobie  właściwe cele i umiał ciekawie  z pożytkiem dla siebie - pokonując odważnie  napotykane trudności -  zagospodarować czas wolny.

            W pierwszym etapie kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych.  Do biura kampanii w Poznaniu napłynęło tysiące prac a wśród nich prace naszych uczniów, z których osiem zostało docenionych przez jury a ich autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się:

 • Weronika Piórkowska z PG w Drobinie w konkursie - „ Jak ryba w wodzie”
 • Anita Lewicka z ZS w Łęgu Probostwie w konkursie – „ Jak ryba w wodzie”
 • Karol Raczyński z ZS w Łęgu Probostwie w konkursie – „ Jak ryba w wodzie”
 • Dominka Krupińska SP w Cieszewie w konkursie – „Żabka czy motylek?”
 • Anna Suska z PG w Drobinie w konkursie – „Autoportret”
 • Mateusz Tomczak z PG w Drobinie w konkursie  - „Autoportret”
 • Agata Markowska ze SP w Łęgu Probostwie w konkursie -  „To ja!”
 • Klaudia Jóźwiak ze SP w Łęgu Probostwie w konkursie – „To ja! „

            Przystępując do kampanii Odpowiedzialny Kierowca’2012 i  inicjując nasze działania w  Międzynarodowy Dzień Trzeźwościpodejmowaliśmy działania o charakterze edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu przez kierujących pojazdami. W projekt włączyły się nasze szkoły a dzięki współpracy z Posterunkiem Policji   także dorośli uczestnicy ruchu drogowego.Dzięki naszemu uczestnictwu uświadomiliśmy sobie jeszcze bardziej, że  Odpowiedzialny Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To też odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również wpływa na bezpieczeństwo na drodze. 

Nasze placówki z powodzeniem realizowały  cele kampanii tj.:  promowały bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zaznajamiały uczniów z przepisami ruchu drogowego, uczyły rozwagi i  umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

W naszych szkołach działania profilaktyczne realizowane są przede wszystkim w ramach szkolnych programów wychowawczychniemniej w ramach Gminnego Programu – w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie został zrealizowany program dla 34 uczniów – „Profilaktyka uzależnień”, dla 50 – „Szkoła bez przemocy”. 92 uczniów włączyło się w realizację działań w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” a realizując dla 200 uczniów  program „Szkoły Promującej Zdrowie” zorganizowano w ramach Festynu Pokoleń konkurs plastyczny „Kolorowy świat bez uzależnień”.

W Szkole Podstawowej w Cieszewie podejmowane są m.in.:  działania profilaktyczne kształtujące postawy dzieci wobec nikotynizmu, alkoholu, lekomanii, reagowania na zły dotyk, bezpieczeństwa w sieci, zachowania wobec subkultur. Finansowaliśmy zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach dotyczących profilaktyki uzależnień.

W grudniu, w Zespole Szkół w Drobinie zrealizowano dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum warsztaty edukacyjne w ramach projektu profilaktycznego „Inni a jednak tacy sami”. Ideą projektu było przybliżenie młodzieży szkolnej problematyki akceptacji, tolerancji oraz umiejętności wyrażania swojego zdania i przeciwstawiania się negatywnym wpływom, przeciwstawianiu się złu, niewłaściwemu traktowaniu przez innych i reagowaniu na przemoc, agresję. Finansowaliśmy autorski występ artystyczny - dotyczący profilaktyki uzależnień - zorganizowany w szkole.

W ramach Gminnego Programu finansowany był udział dzieci i młodzieży w spektaklach dotyczących profilaktyki uzależnień,  prenumerata czasopism. Nasze placówki otrzymały również gabloty aby wszelkie działania dotyczące profilaktyki uzależnień były w nich zamieszczane a tym samym widoczne i  dostępne dla całej szkolnej społeczności.

28 kwietnia 2012 r. byliśmy organizatorami XI Sympozjum Apostolstwa Trzeźwości przebiegającego pod hasłem: „Rodzina szkołą trzeźwości’. Spotkanie było okazją do porozmawiania o problemach nurtujących całe rodziny z powodu nadużywania alkoholu przez któregoś z jej członków. Ks. Zbigniew Kaniecki – Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opowiedział o Rodzinie Mateusza Talbota – kandydata na ołtarze –  Irlandczyka, alkoholika, abstynenta, apostoła trzeźwości (..przede wszystkim muszę wziąć pod uwagę interes duszy…) którego  jedyny pomnik w Polsce znajduje się w Parafii św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. O instytucjonalnych formach pomocy rodzinie mówił Pan Błażej Gawroński Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Uwagę zebranych zwrócił na to, że rodzina potrzebuje więcej czasu spędzanego razem z dziećmi. A co daje się zaobserwować? To, że w naszych rodzinach już dzieci świętują z kieliszkiem w ręku nawet wtedy, gdy rodzice do tych kieliszków wlewają tylko sok! Wygląda niewinnie ale czy aby nasze dzieci już wtedy nie nabierają złych nawyków? Pani Barbara Ulanowska instruktor terapii uzależnień w Ciechanowie szerzej zapoznała zebranych z pracą w Poradni Uzależnień. O. Marek Długołęcki z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu mówił o tym, że starają się sprostać wciąż  rosnącym potrzebom. Przybywa grup Anonimowych Alkoholików i Anonimowych Hazardzistów. Ojcowie organizują spotkania dla trzeźwiejących kobiet, spotkania grup rodzinnych AL-ANON, kurso-rekolekcje. W dniach skupienia Dorosłych Dzieci Alkoholików  (DDA)  odbywających się 4 x w roku chce wziąć udział dużo więcej młodych ludzi niż Ośrodek jest w stanie przyjąć. To o czymś świadczy.

            My też korzystamy z posługi Ojców w Zakroczymiu. Od wielu już lat jesteśmy czytelnikami dwumiesięcznika Trzeźwymi Bądźcie. W 2012 r. siedem osób  z naszej gminy w dniach 27 – 30 września brało udział w Zakroczymskich Spotkaniach Dzieci i Młodzieży organizowanych przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. Spotkania te kierowane są do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w przedziale wiekowym 12 – 17 lat. Składają się na nie praca w grupach, modlitwa oraz rozmowy z opiekunami i Ojcami pracującymi w Ośrodku.

W ramach Programu finansowany był również przewóz bagażu i powrót pielgrzymów idących  już XXIII  raz w dniach 7-11 lipca do Niepokalanowa w intencji trzeźwości narodu. Pielgrzymce w 2012 r. towarzyszyło hasło – „Rodzinna szkołą trzeźwości – MIŁOŚĆ JEST TRZEŹWA” co dało możliwość zatrzymania się w rozważaniach nad rozumieniem  miłości, jako pragnienia dobra drugiej osoby.

17 czerwca 2012 r. odbyła się w centrum Drobina impreza plenerowa SYGNAŁY WOLNOŚCI  ph.: Trzeźwymi bądźcie. Zaangażowanie było ogromne. Wystawy, prezentacje i występy propagowały trzeźwość i zdrowy styl życia. O szkodliwości nałogów w swoich scenkach, wierszach i piosenkach mówiły dzieci z przedszkoli, uczniowie  i nasi Seniorzy. Wystąpił Pan Lech Zakrzewski – Bard Podlasia -   przeplatając swój śpiew refleksjami na temat własnych doświadczeń życiowych i boju stoczonego z alkoholem. Publiczność biorąc udział w quizie  dotyczącym, przede wszystkim profilaktyki uzależnień, miała okazję m.in. dowiedzieć się bądź przypomnieć sobie wiele podstawowych faktów wynikających z zagrożeń jakie niesie nadużywanie alkoholu, narkotyki, palenie papierosów ale też hazard i uzależnienie od Internetu. Jedno z pytań dotyczyło kwoty pozostawianych w naszych sklepach pieniędzy za zakupiony alkohol. Nie jesteśmy tacy biedni skoro w ciągu ostatnich pięciu lat spożycie alkoholu na terenie naszej gminy wzrosło dwukrotnie. A my wydajemy kilka milionów niszcząc sobie nie tylko zdrowie. Na stoisku Posterunku Policji  - zakładając alko gogle – wszyscy chętni sprawdzali, jak niebezpieczna jest  jazda po spożyciu alkoholu.

Sporządziła:

Teresa Kuźniewska

Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Dodatkowe informacje