Sprwozdanie Profilaktyka 2013

Sprawozdanie

z realizacji „Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”.

 

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (tj. Dz. U. 2012 r.  poz. 1356 z późniejszymi zmianami) a działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy, realizowanych w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie  Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na  2013 rok - Uchwała Nr 147/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada  2012 r.

Program był kontynuacją wielu działań podejmowanych w latach poprzednich a realizował go Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury  Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Źródłem finansowania zadań Programu były środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z zaplanowanej kwoty  125.468,- zł na realizację zadań Gminnego Programu wydatkowano  49.979,- zł.

Miasto i Gmina Drobin liczy 8339 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2013.roku.   Gmina obejmuje 49 sołectw.W czterech szkołach podstawowych, dwóch gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym uczy się929 dzieci.

Jedyną placówką upowszechniania kultury, na terenie naszej gminy, jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie i jej Filia w Łęgu Probostwie.

Dzieci, młodzież oraz dorośli indywidualnie i w grupach zorganizowanych korzystają  z obiektów i  zajęć proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie. Na terenie gminy działają 3 Ludowe Kluby Sportowe, 5 Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

Obsługę medyczną zapewnia mieszkańcom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drobinie SAN-MED. s.c. z przychodnią w Drobinie i Łęgu Probostwie oraz Gabinetem Rehabilitacyjnym w Drobinie. Fundacja Praca dla Niewidomych, która utworzyła w Stanisławowie Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej udostępnia też mieszkańcom gminy własny gabinet rehabilitacyjny.

Na terenie gminy działa wiele organizacji pozarządowych w tym  aktywnie w szczególności, w zakresie profilaktyki uzależnień Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Filadelfia.

Z pomocy materialnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie korzystało 431 rodzinw tym z powodu uzależnienia od alkoholu udzielono pomocy 30  rodzinom na łączną sumę 42.751,- zł

 Posterunek Policji w Drobinie w roku 2013  zatrzymał w pomieszczeniach policyjnych 28 osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia; przeprowadził 4 razy w 2013 r. akcje – „Trzeźwy poranek”.  

Dostępność alkoholu

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 21/III/02 z dnia 30.XII.2002r.  i Uchwały Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalone zostały zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  a na podstawie Uchwały Nr 208/XXVI/01 Rady Miejskiej z dnia 20.IX.01 ustalona została dla terenu miasta i gminy Drobin liczba  punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 26 punktów i do spożycia w miejscu sprzedaży  z wyjątkiem piwa w ilości 10 punktów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie miasta i gminy Drobin mieliśmy22 punkty sprzedaży napojów alkoholowych i tak:

- do spożycia poza miejscem sprzedaży –   punktów 18     

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           18

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           18

·          powyżej 18%       

                                                     -           16

- do spożycia w miejscu sprzedaży –  4 punkty

·         o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo                      -           4

·         powyżej 4,5% do 18%                                                    -           1

·         powyżej 18%                                                                  -           2

 

            W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje. Na koniec 2013r. miasto i gminę zamieszkiwało8339 osób, a zatem  jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypadał na  379 osoby.

W roku 2013 r. wydano 3 zezwolenia wygaszające (likwidacja punktu sprzedaży) i 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

  • 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  poza miejscem sprzedaży; w tym o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 6;   powyżej 4,5% do 18% - 6; i powyżej 18% - 5.
  • 26 zezwoleń na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 23 dla  przedsiębiorców i 3 zezwolenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie.

 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 11 sierpnia 2008 r. do 30 czerwca 2013 r. Komisja pracowała w niezmiennym 6-  osobowym składzie.  W miesiącu lipcu 2013 r.  w związku z rezygnacją jednego z członków Komisji Burmistrz odwołał go Zarządzeniem nr 33/2013 r. z dnia 01 lipca 2013 r. i w miesiącu lipcu komisja pracowała w 5-osobowym składzie. Od 1 sierpnia 2013 r. Zarządzeniem nr 42/2013 z 01.08.2013 r. Burmistrz powołał w skład komisji jedną osobę  i  od 1 sierpnia 2013 r. działa ona w 6- osobowym składzie.

 Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu: jedna ukończyła kurs e-learningowy: „Skuteczna profilaktyka uzależnień narkotykowych i alkoholowych” w wymiarze 55 godzin, prowadzony przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie a druga wzięła udział w szkoleniu „Kontakt, praca z rodziną, w której dochodzi do przemocy”. 

Odbyły się 23 posiedzenia komisji. Komisja wydała 36 opinii w sprawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja brała udział w opracowaniu  projektu Gminnego programu działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na rok 2014.

 Komisja prowadziła 25 spraw o  objęcie zgłoszonych osób leczeniem odwykowym w tym:10 spraw było kontynuacją z 2012 r. a 16postępowań wszczęto w 2013 r. na wniosek:ojca – 1;żony       - 7;Posterunku Policji w Drobinie   - 1;siostry – 2; brata – 1;M-G OPS    - 4.

Na 16 osób  zgłoszonych  w 2013 r. do objęcia leczeniem odwykowym  wszyscy to mężczyźni. Komisja przeprowadzała wielokrotnie rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.Skierowała 10 osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Po zapoznaniu się z dokumentacją   osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji, nie podjęły dobrowolnie  zalecanej przez lekarza terapii bądź przerwały  terapię, komisja skierowała 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Płocku Oddział zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu   o zastosowanie  obowiązku poddania się leczeniu we wskazanym przez biegłych zakładzie lecznictwa odwykowego. Dwie osoby zmarły. Jedną ze spraw komisja umorzyła po zapoznaniu się z opinią psychiatryczno-psychologiczną. 6 spraw będzie kontynuowanych w roku 2014.  

Członkowie komisji starają się  nieść pomoc osobom uzależnionym i ich najbliższym. Wiele osób bez składania do komisji  wniosku skorzystało z porad i naszej  pomocy, korzystali też z broszur i książek dotyczących problemów uzależnień dostępnych nieodpłatnie w biurze Referatu Zdrowia Oświaty Kultury – realizatora Programu.

 

1.       Na potrzeby  realizatorów programu prenumerowano czasopisma: Trzeźwymi Bądźcie, Wychowawca, Świat Problemów,  Problemy Społeczne, Głos Pedagogiczny.

2.      W 2013r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii POSTAW NA RODZINĘ. Już wiemy, że nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę, niż dobre  relacje rodzinne, bo kiedy są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. Przekazaliśmy wszystkim chętnym do włączenia się w nasze gminne działania - przygotowane przez organizatora  - Krakowską Akademię Profilaktyki – i  będące  podstawą i inspiracją do podejmowanych działań - atrakcyjne materiały  dla  różnych grup ale przede wszystkim dla naszych placówek oświatowych. Kampania była znakomitym sposobem, by wszystkim tak bardzo zabieganym,  zwrócić uwagę, że RODZINA jest najważniejsza. Nasze  festyny, pikniki,  konkursy i inne imprezy wzbogaciliśmy treściami kampanii „Postaw na rodzinę”. W jej ramach  zrealizowaliśmy m.in.:

Ø  Wyjazd dzieci z Drobina i Łęga Probostwa do Płocka na  spektakl profilaktyczny

Ø  W Zespole Szkół  w Łęgu Probostwie odbyła się impreza środowiskowa Festyn Pokoleń a w jej ramach rozstrzygnięto konkurs plastyczny:  „Moje życie bez używek - Żyj bez uzależnień” i wręczono nagrody.

Ø  W Zespole Szkół w Drobinie zorganizowano konkurs literacki  „Mamie prosto z serca”. Laureatom wręczono nagrody.

Ø  W Szkole Podstawowej im. M. Zimińskiej-Sygityńskiej wspieraliśmy organizację „Rodzinnego Dnia Sportu”  ph.: rodzinnie, zdrowo i na wesoło.

Ø  Dziewięcioosobowa grupa  wzięła udział w dniach 26 - 29 września 2013 r. w Zakroczymskich spotkaniach dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym organizowanych już po raz dwudziesty piąty przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. W trakcie realizowanego programu przez duszpasterzy trzeźwości i ekspertów z zakresu wiedzy o chorobie alkoholowej młodzież poznała skuteczne sposoby komunikowania się z innymi ludźmi, nabyła umiejętność obrony przed manipulacją i naciskiem, umiejętność pracy w zespole, budowania grupy wsparcia, strategii współpracy oraz dobrej organizacji swojego wolnego czasu

Ø  W lipcu nasi mieszkańcy, dzięki wsparciu,  dołączyli do pielgrzymki idącej w intencji trzeźwości narodu do Niepokalanowa.

Ø  Dzięki wsparciu grupa 40-osobowa wzięła udział w 21 ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych przebiegających pod hasłem: „Zawsze mam szansę” a organizowanych w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Zainteresowani mieli do wyboru udział w mityngach: AA - Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon - Krewni i Przyjaciele Alkoholików, DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików, Alateen - Dzieci Alkoholików, NA - Anonimowi Narkomani,  AH - Anonimowi Hazardziści,  AP- Anonimowi Palacze,  - Anonimowi Żarłocy,SLAA– Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości, SA i S-Anon - Anonimowi Seksoholicy oraz krewni i przyjaciele,  AD –  AnonimowiDepresanci,  warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.

            Nałogi to także choroba, taka sama jak rak czy grypa. Może dotknąć każdego. Naszym zadaniem jest uświadomić wszystkim tym ludziom którzy szukają u nas pomocy, że ich problem jest wyleczalny. W przypadku wielu z tych nałogów nie da się skutecznie pomóc jeśli w terapii nie weźmie udziału najbliższa rodzina uzależnionego – to konieczne by myśleć o skutecznej pomocy- mówił ks. Robert Krzywicki MIC dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

                Z uzależnienia nie można wyjść samemu, to doświadczenie grupy zazwyczaj pozwala uświadomić sobie, jak głęboko jesteśmy w nałogu. Wielu z nas w trakcie mityngów uświadamia sobie, że oprócz alkoholu, niewoli nas także palenie czy hazard. Osoba która nie otrzyma pomocy specjalistów jak i wsparcia  grupy, często nie jest świadoma z czym walczy. To było także moje doświadczenie– mówił Zbyszek, który nie pije już od czterech lat.

 

3. Zadaniem profilaktyki uzależnień w szkołach jest m.in.: inicjowanie, uruchamianie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka – ucznia. Programy profilaktyczne pozwalają na ograniczenie kosztów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego – zarówno materialnych, jaki i tych, których nie da się przeliczyć na pieniądze. Od kilku już lat upowszechniany jest nowy podział poziomów profilaktyki i tak mamy teraz profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą. Każdy dobry wychowawca jest jednocześnie kompetentny w realizacji większości zadań profilaktycznych, głównie na poziomie uniwersalnym.

            Nasze placówki  dokładają wszelkich starań żeby realizowane przez nich programy były skuteczne.W 2013 r. w   ramach Gminnego Programu  zrealizowano n/w programy:

W Zespole Szkół w Łęgu Probostwie:

Ø  „Profilaktyka uzależnień” w którym wzięło udział 37 uczniów

Ø  „Nie pal przy mnie proszę”, w którym uczestniczyło 24 uczniów i 23 rodziców

Ø  „Szkoła bez przemocy” przeprowadzony przez pedagoga, w którym wzięło udział 48 uczniów i dwoje rodziców.

 

 W Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie w ramach działań z zakresu profilaktyki uzależnień zrealizowano:

Ø  program edukacyjny – „Zdrowiej i radośniej”,

Ø  przeprowadzono warsztaty dla uczniów, konkurs plastyczny, konkurs wiedzy, przygotowano i wystawiono scenkę teatralną „To nie zawsze cukierek”, oraz pogadankę dla rodziców

Ø  w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę zorganizowano piknik oraz biwak rodzinny.

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym  i ich Rodzinom Filadelfia zrealizowało w ramach otwartego konkursu ofert zadanie „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin” – półkolonie - 10-dniowy  wypoczynek dla 25 osobowej grupy dzieci. Obok wypoczynku, wyjazdów na basen z nauką pływania, zajęć integracyjnych, sportowych, kulturalnych  oraz zapewnionego gorącego posiłku dzieci nauczyły się udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, spotkały się z twórcami ludowymi i zostali słuchaczami Szkoły Saperów biorąc udział  w realizowanym programie profilaktyczno-terapeutycznym SAPER.

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Teresa Kuźniewska

Inspektor ds. zdrowia, kultury i sportu

Dodatkowe informacje