RSO-Wpisanie do rejestru wyborców

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Wpisanie do rejestru wyborców

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

 • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12
 • 24/260-14-41 wew. 110
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

·         kserokopia ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu)

·         pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- wniosek o skreslenie z listy wyborcow

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega

Termin i sposób załatwienia sprawy

 3 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Uwagi

 • Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców występują wyborcy:
 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
 •   nigdzie nie zamieszkali przebywający stale na obszarze gminy
 •   stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy
 •  obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej(obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy).

 

 • przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Drobin jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Miasta i Gminy Drobin
 • wyborca wpisany na wniosek do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu zameldowania

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności
Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Dodatkowe informacje