RZOK 11

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.11

 
 

Nazwa usługi

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

zasiłek szkolny

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Zdrowia, Oświaty i Kultury (RZOK)

Izabela Jankowska – Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 14 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki

·   Decyzja administracyjna

 

Podstawa prawna sprawy

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

·         Uchwała Nr 38/XI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (Dz. U.  Woj. Maz. Nr 185 poz. 5182 z dnia 16.09.07)

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego –  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.)

 

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

 

Uwagi

  • Dokumenty należy składać w UMiG Drobin: sekretariat
  • Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

 

Sporządził: Izabela Jankowska – Podnspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Zatwierdził: Małgorzata Klekowicka- Kierownik referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury

Dodatkowe informacje