Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019


            Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia o rozpoczęciu z dniem 13.07.2012r. konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji   „Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019”.  Konsultacje potrwają do 03.08.2012r.

   Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektów w/w dokumentów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Drobin: www.drobin.pl w zakładce „ochrona środowiska” i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.umgdrobin.bip.org.pl – w zakładce „tablica ogłoszeń” oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pok .9  w godz. od 8 00 do 15 00, w dniach od 13.07.2012r. do 03.08.2012r.

Każdy ma prawo wnosić uwagi do projektów w/w dokumentów od 13.07.2012r. do 03.08.2012 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. O sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza rozstrzyga Rada Miejska w Drobinie.

 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

(-) Sławomir Wiśniewski

Dodatkowe informacje