Konkurs - ciekawie zagospodarowana działka przydomowa

I.                    Cele Konkursu:

1.       Pobudzanie odpowiedzialności za stan i wygląd najbliższego otoczenia.

2.       Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

3.       Wzmacnianie poczucia więzi z przyrodą.

4.       Zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

 

II.                  Warunki uczestnictwa:

1.       Zagospodarowanie działki pod względem ekologicznym, estetycznym, funkcjonalnym i rekreacyjnym.

2.       Konkurs adresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin – osób fizycznych.

3.       Wymagana jest uregulowana gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi na nieruchomości, tj.:

 -  Gospodarka nieczystościami stałymi, poprzez: posiadanie pojemnika na odpady komunalne i złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Gospodarka nieczystościami płynnymi, poprzez: podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami prawnymi. W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej - posiadanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne i podpisanej umowy na transport i wywóz nieczystości płynnych z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne zezwolenie.

4.       Wypełnienie Karty zgłoszenia i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie pok. Nr 9 – w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

5.       Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w pkt. II.3 niniejszego regulaminu.

6.       W konkursie nie mogą wziąć udział osoby, które w roku 2014 w konkursie „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa” zajęły jedno z głównych miejsc (I, II, III).

UWAGA !!! Nie spełnienie któregokolwiek z warunków konkursu spowoduje odrzucenie karty zgłoszenia.

 

III.               Harmonogram przebiegu Konkursu:

1.       I połowa czerwca 2014 roku- prace przygotowawcze, rozpowszechnienie Regulaminu Konkursu oraz kart zgłoszenia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Drobin - za pośrednictwem Sołtysów, stron internetowych  www.drobin.pl i www.bip.drobin.pl w zakładce Tablica ogłoszeń i  Tablicy ogłoszeń UMiG w Drobinie.

2.       Czerwiec 2014 roku- dokonanie przez mieszkańców Miasta i Gminy Drobin audytu własnych działek oraz zgłoszenie działki do Konkursu na Karcie zgłoszeniowej (w terminie do 30 czerwca 2014 roku)

3.       1-4 lipca 2014 roku- przegląd zgłoszonych do Konkursu działek przez Komisję Konkursową.

O terminie wizji każdy zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie.

4.       Gminne Dożynki Drobin ‘ 2014 - ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

 

IV.               Przedmiotem oceny będą:

1.       Ciekawe kompozycje ogrodowe z kwiatów i krzewów /sposób urządzenia, różnorodność biologiczna roślin/.

2.       Funkcjonalne zagospodarowanie terenu pod rekreację i wypoczynek.

3.       Estetyka /porządek, wygląd/.

4.       Gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi na nieruchomości.

 

V.                  Wyniki konkursu i nagrody:

1.       Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas Gminnych Dożynek Drobin‘2014.

2.       Właściciele działek, które otrzymają najwyższą ilość punktów podczas przeprowadzonego audytu przez Komisje konkursową zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi (  I miejsce, II miejsce i III miejsce.)

 

VI.                Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych uczestników dla potrzeb w/w Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i przyznania nagrody, wydawania i odbioru oraz w celach promocji Konkursu jak również zdjęć uzyskanych  podczas audytu w swoich publikacjach i materiałach dla potrzeb Konkursu.

 

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

                                                                                                            (-) Sławomir Wiśniewski

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- REGULAMIN

- KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

 

Dodatkowe informacje