Zamierzasz wyciąć drzewo.....

·         obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 

·         przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 

·         przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 

·         wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 

·         rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

Wymogu uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

·         w lasach; 

·         owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 

·         na plantacjach drzew i krzewów; 

·         których wiek nie przekracza 10 lat; 

·         usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

·          usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

·         które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

·         stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

·         usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

                W celu zbadania zasadowości złożonego wniosku, pracownicy urzędów miast i gmin przeprowadzają oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew.Dla właściwego określenia stanu zdrowotnego drzewa oględziny powinny odbywać się w sezonie wegetacyjnym, czyli w okresie wiosenno-letnim, natomiast prace związane z wycinką należy wykonywać poza okresem wegetacyjnym, czyli od 16 października do końca lutego.

Dodatkowe informacje