RRG - Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

 

WYDANIE  DECYZJI  W SPRAWIE  PRZENIESIENIA  DECYZJI  O  WARUNKACH ZABUDOWY  NA  RZECZ  INNEJ  OSOBY

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Rozwoju Gospodarczego (RRG)

Maria Stempska – Inspektor ds. planowania przestrzennego  i inwestycji

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 7 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 107

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy Urzędu

 

      Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

      Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy  na rzecz innej osoby  

Ewentualne opłaty

       Opłata skarbowa w wysokości 56 zł może być uiszczona :

  • w punkcie kasowym  zlokalizowanym  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul.  Piłsudskiego 12, 09- 210 Drobin ,

       lub

·          przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Drobin :

     Urząd Miasta i Gminy Drobin nr: BS „Mazowsze”

     O/Drobin 85904210680420035820000050.

 

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonanej czynności urzędowej z chwilą złożenia wniosku w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby .  Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

30 dni  licząc od dnia wszczęcia postępowania

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami )
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2006r o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r  Nr. 225 z późn. zmianami ).

Tryb odwoławczy

 

      Od wydanej decyzji służy  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy  Drobin w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia .

 

Uwagi

________________________________________________________

Ewentualne wezwanie  do usunięcia braków w złożonym wniosku o wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby   wysyłane jest do wnioskodawcy , na podstawie art. 64 § 2 KPA  , w terminie  siedmiu dni z pouczeniem że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

 

 

Sporządził: Maria Stempska - inspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji

Zatwierdził:  Elżbieta Anna Grączeska – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Dodatkowe informacje