RZOK 12

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.12

 
 

Nazwa usługi

Zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Zdrowia, Oświaty Kultury (RZOK)

Izabela Jankowska – Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 114 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek  o zwrot przedsiębiorcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki

·   Decyzja administracyjna

 

Podstawa prawna sprawy

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

·         Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860 z póź.zm)

·         Uchwała Budżetowa Rady Miejskiej w Drobinie na  dany rok kalendarzowy

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami.)

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku,                        za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi

  • wniosek należy składać w UMiG Drobin: sekretariat pokój 115
  • wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu
 

 

Sporządziła: Izabela Jankowska – Podnspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

Zatwierdził: Małgorzata Klekowicka – Kierownik Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury