RZOK 02

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.02

Nazwa usługi

Postępowanie egzaminacyjne

 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury (RZOK)

 

Małgorzata Klekowicka – Kierownik Referatu

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 113 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka. Józefa Piłsudskiego 12
  • (24) 2601441 wew. 113
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 Decyzja administracyjna .

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z póź.zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.  U. z 2004r. Nr 260 poz. 2593 z póź.zm)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz.1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Nauczyciel kontraktowy składa do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Komisja egzaminacyjna

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

W skład komisji wchodzą:

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

- dyrektor szkoły;

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego