RSO - Zameldowanie na pobyt stały

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

Zameldowanie na pobyt stały

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Spraw Obywatelskich (RSO)

Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

  • Pokój 10 (parter), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12
  • 24/260-14-41 wew. 110
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·       formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia (osobiście)

·         dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu potwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia) – do wglądu

·         przy zameldowaniu dzieci wymagana obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym do wglądu

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) – do wglądu

·         wymagana obecność właściciela lub najemcy z dowodem osobistym, a w uzasadnionych przypadkach – z innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości

·         zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w przypadku, gdy nastąpiło wymeldowanie z pobytu stałego z terenu innej gminy/miasta)

w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty za pełnomocnictwo

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie zameldowania (ważny przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia).

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia  ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1743)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje

Uwagi

·         cudzoziemiec czynności zameldowania na pobyt stały dokonuje osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pok. Nr 10

 

·         obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia osoby do lokalu; w przypadku osób przebywających w zakładach hotelarskich, w zakładach udzielających pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną przed upływem 24 godzin od chwili przybycia

·         zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy, na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez urząd stanu cywilnego, który sporządził akt, bez konieczności wypełniania formularza „zgłoszenie pobytu stałego”, datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia

·         za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę

 

 

Opracował:  Anita Ptasik-Domeradzka - Inspektor ds. ewidencji ludności

Zatwierdził: Barbara Sowińska – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin