RO - PRZYZNANIE SOŁECTWU ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

 
 

Nazwa usługi

WNIOSEK O PRZYZNANIE SOŁECTWU ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO  

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat Organizacyjny (RO)

 

Izabela Sarnowska – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·       Pokój 114 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·       (024) 260-14-41 wew. 114

·       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty

·       Wniosek

·       Wniosek o przyznanie sołectwu środków funduszu sołeckiego powinien zawierać:

1)     wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin przekazanej w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy. Przedsięwzięcia wskazane we wniosku powinny być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i powinny być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

2)     oszacowanie kosztów realizacji wskazanych przedsięwzięć;

3)     uzasadnienie wskazanych przedsięwzięć;

 

·       Protokół z zebrania wiejskiego zwołanego w celu sporządzenia wniosku o przyznanie sołectwu środków funduszu sołeckiego.

·       Lista obecności na zabraniu wiejskim zwołanym w celu sporządzenia wniosku o przyznanie sołectwu środków funduszu sołeckiego.

·       Uchwała zabrania wiejskiego w sprawie zatwierdzenia wniosku sołectwa o przyznanie środków funduszu sołeckiego.

 

 

Ewentualne opłaty

 

·       brak

 

 

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·       Wniosek o przyznanie sołectwu środków funduszu sołeckiego sołtys przekazuje do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. 

·       Burmistrz Miasta i Gminy Drobin w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający powyższych warunków, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Miejskiej w Drobinie za pośrednictwem Burmistrza  Miasta i Gminy Drobin. 

·       W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rady Miejskiej w Drobinie rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz  Miasta i Gminy Drobin związany jest rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w Drobinie w tym zakresie. 

·       Uchwalając budżet, Rada Miejska w Drobinie odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy wskazane we wniosku przedsięwzięcia nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są  zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Podstawa prawna sprawy

·       Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku  o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami).

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

·       Wniosek odrzucony przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia podtrzymać wniosek, kierując go do Rady Miejskiej w Drobinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rady Miejskiej w Drobinie rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz  Miasta i Gminy Drobin związany jest rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w Drobinie w tym zakresie. Uchwalając budżet, Rada Miejska w Drobinie odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy wskazane we wniosku przedsięwzięcia nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są  zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Uwagi

·       Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

 

·       Wniosek składa sołtys w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie ( piętro, pok. Nr 115),

 

 

 

 

Sporządził: Izabela Sarnowska – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej