RF - ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

Nazwa usługi

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

Referat  Finansowy (RFn)

 

Zenobia Krygowska i Grażyna Zawada – Inspektorzy ds podatków i opłat

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·         Pokój 117 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12

·         (24) 2601441 wew. 117

·         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

Wymagane dokumenty

·         Wnioseko przyznanie ulgi inwestycyjnej.

·         Zestawienie faktur wraz z fakturami dokumentującymi poniesione nakłady inwestycyjne lub ksero uwierzytelnione za zgodnośc z oryginałem

·         Decyzja pozwolenia na budowę i pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego  (dot. budowy lub rozbudowy budynków inwentarskich)

·         Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie stanowiący zalacznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1704)

Ewentualne opłaty

·         Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów – nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku – decyzja o przyznaniu ulgi.

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60)

·         Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiebiorstw prowadzących działalnośc związana z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 70.2011 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. Nr 254, poz. 1704),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
 nr 225, poz. 1635).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

·         Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu inwestycji w gospodarstwie rolnym należy składać do burmistrza właściwego ze wzgledu na miejsce zlokalizowania inwestycji.

·         Wniosek może zostać przesłany listem poleconym, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

·         W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

 

Sporządził: Z. Krygowska, G. Zawada

Zatwierdził:  Maria Jeżewska – Kierownik Referatu Finansowego