Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

tel.  24 260-14-41
fax. 24 260-10-62

przyjęcia interesantów - czwartki w godz. 9.00 - 15.00


Do kompetencji Burmistrza należy:
 

 • organizowanie i kierowanie pracą Urzędu,
 • kierowanie i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników,
 • reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przedkłądanie Wojewódzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
 • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach do kompetencji Burmistrza.


Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
 

 • Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Referatów:
 • Rozwoju Gospodarczego,
 • Finansowego,
 • Zdrowia, Oświaty i Kultury.

 

 • Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
 • zespołów szkół,
 • szkół podstawowych,
 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Miejsko-Gminnej Bibiloteki Publicznej.

Dodatkowe informacje