Zaproszenie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie 08-06-2017

W dniu 08 czerwca 2017 r.,  o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się XXXVI  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018

 zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

- Nr XXXIV/2017 z 27 kwietnia 2017 r.

- Nr XXXV/2017 z 22 maja 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie.

2)Uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3) Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin.

4) Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 710 położonej w Drobinie.

5) Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 712 położonej w Drobinie.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1039 położonej w Drobinie.

7) Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie.

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek 10/3 i 10/4  położonych w Cieszewie.

9) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działki 12/3 i 12/4  z nieruchomością stanowiąca działkę 11/7 położonych w Cieszewie.

10)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie.

11)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z.o.o.

12)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres od dnia 06.07.2017r. do dnia 05.07.2018r.

13)UchwałyRady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok  2016.

14)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

15)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

16)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

9. Zapoznanie z Protokołem Nr 2/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z kontroli zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin za 2015 r. i 2016 r. 

 

10. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje