Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 31 maja 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie;

2) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;

4) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 710 położonej w Drobinie;

5) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 712 położonej w Drobinie;

6) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1039 położonej w Drobinie;

7) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie;

8) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek 10/3 i  10/4  położonych w Cieszewie;

9) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działki 12/3 i 12/4  z nieruchomością stanowiąca działkę 11/7 położonych w Cieszewie; 

10) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie;

11) Projekt – uchwała Rady Miejskiej w Drobninie w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej  położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia;

12) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z.o.o.

13) Projekt -  Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres od dnia 06.07.2017r. do dnia 05.07.2018r.;

14) Projekt - UchwałaRady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok  2016.

15) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

16) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

17) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

(-)   Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje