Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  XXXIV  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018

zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

2)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

3)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

4)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Drobin.

5)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin dodatku specjalnego.

6)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

9. Przyjęcie sprawozdań z:

- działalności M-GOPS za 2016 r.;

- realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie w roku 2016;

- realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin za 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- działalności Posterunku Policji w Drobinie za rok 2016.

10. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje