Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

W dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

3) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

4) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Drobin.

5) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin dodatku specjalnego.

6) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

7) Sprawozdanie z działalności M-GOPS za 2016 r.

8) Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie w roku 2016.

9) z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin za 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ocena dróg gminnych będących w stanie niezadowalającym, złym i z powierzchnią utwardzoną łącznie z ulicami Drobina.

4. Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście pomocy mieszkańcom w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków pozwalających na ekologiczne ich zagospodarowanie. Ocena działań.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

  (-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje