XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

 

W dniu 30 marca 2017 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

odbędzie się XXXIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie

 w kadencji 2014-2018

zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji:

- Nr XXXI/2017 z 23 lutego 2017 r.

- Nr XXXII/2017 z 02 marca  2017 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2017”.

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

 

 

 

Dodatkowe informacje