XXXII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 02 marca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres  od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.;

2) Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.

4. Oświadczenia i komunikaty.

  

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 

(-) Marcin Fronczak

 

Dodatkowe informacje