XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Odbędzie się XXXI sesja rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014- 2018 zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji:

- Nr XXIX/2016 z 29 grudnia 2016 r.

- Nr XXX/2017 z 16 stycznia 2017 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

8.  Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

2)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie;

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin;

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Drobin na lata 2016 – 2032”.

9. Podjęcie Rezolucji w sprawie wniosku Zakładów Mięsnych „Olewnik-BIS” w Świerczynku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2016 r.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin w roku 2016.

11. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje