Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej

W dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 11.0 0w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

 

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

2) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;

3) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin;

4) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

5) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Drobin na lata 2016 – 2032” ;

6) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.

 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin;

 

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin w roku 2016.

 

5. Sprawy różne.

 

6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

 (-)  Marcin Fronczak

 

 

Dodatkowe informacje