XXX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

– o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych;

2)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

3)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

4)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

5)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

6)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie wsprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin”;

7)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i  Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis.

8)Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje