Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 29 grudnia  2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2016 z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia    25 listopada 2016 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych i uczestników sesji.

8.  Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030;

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  zmieniającą Uchwałę Budżetowąna rok 2016  Nr XVI / 130 / 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.;

4) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Nr Pł.359.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

- zmianami do Zarządzenia Nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej – w części dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030;

- podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

5) zapoznanie radnych z:

- Uchwałą Nr Pł.360.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 r.;

- zmianami do Zarządzenia Nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dot. Uchwały Budżetowej na 2017 r.;

- podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Miejskiej w Drobinie;

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin  na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023;

 

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

9) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia: „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2017 r.”;

10) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie;

11) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.;

12) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.;

13) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.;

14) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.;

15) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.

9. Przyjęcie sprawozdań z działalności:

-  Rady Miejskiej w Drobinie

- Komisji Rewizyjnej

- Komisji Planowania i Budżetu

- Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

- Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

za 2016 r.

10. Oświadczenia i komunikaty.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-)  Marcin Fronczak

 

 

Dodatkowe informacje