Zaproszenie na posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.

2)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

3)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

4)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 r.

5)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.

6)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2017 r.

7)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 r.

8)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

9)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

10)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

11)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

12)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 r. na realizację projektu pn. „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

13)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

14)Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

 


Przewodniczący Komisji
Planowania i Budżetu
(-) Marcin Fronczak

 

 

 

 

 


 

Dodatkowe informacje