Zaproszenie na XXIV Sesje Rady Miejskiej w Drobinie

Na podstawie art. 11b, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446)  zawiadamiam, że w dniu 28 lipca  2016 r.(czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  XXIV  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014 – 2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

-  Nr  XXIII/2016 z XXIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych i uczestników sesji.

8. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającej Uchwałę nr XXIII/183/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 1077/13 położonej w Drobinie oraz znajdujących się w obrębie tej działki lokali  mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi  na rzecz  dotychczasowych najemców.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

     z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych  Miasta i Gminy Drobin”

 3) Uchwały Rady Miejskiej  w Drobinie w  sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki „SIM  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie”

4)  UchwałyRady Miejskiej w Drobinie zmieniającej Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2016 – 2019.

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia gminnego programu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drobin.

9) Oświadczenia i komunikaty.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje