Zasady udzielania dotacji celowej na oczyszczalnie

Uprzejmie informuję, iż Uchwałą Nr XIX/156/2016 z dnia 24 marca 2016 r. Rada Miejska  w Drobinie ustaliła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.                                                                                              

W myśl tej uchwały dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznawana jest na pisemny wniosek, który należy złożyć do 30 września danego roku kalendarzowego, żeby uzyskać dotacje w następnym roku kalendarzowym.                                                                                      

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 8, tel. 242601441 wew. 122 oraz w załączonych dokumentach:

 - Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.

- Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów przy realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin. 

Dodatkowe informacje