Zaproszenie na XXIII Sesje Rady Miejskiej w Drobinie

Na podstawie art. 11b, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446)  zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2016 r.(czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  XXIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014 – 2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

-  Nr XIX/2016 z XIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r.,

-  Nr XX/2016 z XX sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r.

-  Nr XXI/2016 z XXI sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016 r.

-  Nr  XXII/2016 z XXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych i uczestników sesji.

8. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) UchwałyRady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok  2015.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Miasto i Gminę Drobin z Gminą Bulkowo, Gminą Bodzanów, Gminą Mała Wieś, Gmina Radzanowo w sprawie dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie  zmiany uchwały Nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/136/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31grudnia 2015r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 r.”.

10) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 1077/13 położonej w Drobinie oraz znajdujących się w obrębie tej działki  lokali  mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi  na rzecz dotychczasowych najemców.

11) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 631/9 położonej w Drobinie.

12) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  w Kozłowie.

13) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Drobinie o numerze ewidencyjnym 843/2.

14) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  w Kozłowie.

15) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie  ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli.

16) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

17) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2015.

9. Przyjęcie sprawozdań:

1)z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin za 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin za rok 2015”.

3) z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za rok 2015.

4) z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 20111-2015.

10. Zapoznanie z wynikami kontroli nieobecności, usprawiedliwień i potraceń diet radnych oraz realizacji planów pracy i sprawozdań poszczególnych komisji za 2015 r.

11. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje