Zaproszenie na XX Sesje Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiejw Drobinie zmieniającą Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025;

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.;

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/136/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 r.”.

4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje