Zaproszenie na posiedzenie Komisji 14-04-2016

W dniu 14 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XX sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projektu Uchwały Rady Miejskiejw Drobinie zmieniającą Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025;

2) Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.;

3) Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/136/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 r.”.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje