Zaproszenie na XIX Sesje Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 24 marca 2016 r.o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje radnych.

6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych i uczestników sesji.

8. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  w Karsach;

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2016”

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin;

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;

5) Uchwały rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli;

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025;

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/130/ 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.;

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

9) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie   w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Miasto i Gmina Drobin jest organem prowadzącym;

10) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

9. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

 (-) Marcin Fronczak

Podstawa prawna:

Art. 11b ust. 1 i 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje