Zaproszenie na posiedzenie Komisji 17-03-2016

W dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025;

2) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/ 130 / 2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.;

3) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

4) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie   w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Miasto i Gmina Drobin jest organem prowadzącym;

5) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej  w Karsach;

6) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2016”

7) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin;

8) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie zmienionej Uchwałą Nr III/23/2014 z dnia 30.12.2014 r.;

9) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;

10) projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miasta i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

(-)  Marcin Fronczak

 

Dodatkowe informacje