ARiMR informuje dopłaty

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

www.arr.gov.pl/warunki-uzyskania-doplaty-ztytułu zuzytego-do-siewu

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
  • W przypadku zniszczenia upraw rolnych (zasiewów) w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie okresu zimowego 2015/2016  rolnik- wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić dostępne  na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnegooświadczenie o położeniu upraw rolnych które uległy zniszczeniu.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dodatkowe informacje