Zaproszenie na XVIII Sesje Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 25 lutego 2016 r.o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  XVIII  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2015 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  31 grudnia 2015 r. oraz Nr XVII/2016 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 stycznia 2016 r.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z działalności międzysesyjnej.

6. Interpelacje radnych.

7. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych i uczestników sesji.

9. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą Uchwałę Budżetowąna rok 2016 Nr XVI/ 130/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Kozłowo.

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu.

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rogotwórsku imienia profesora Stanisława Marzyńskiego.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

8) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

11. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-)  Marcin Fronczak

 

 

Dodatkowe informacje