Zaproszenie na posiedzenie Komisji 18.02.2016

W dniu 18 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.

2) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniający Uchwałę Budżetową na rok 2016  Nr XVI/ 130/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.

3) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

4) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Kozłowo.

5) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu.

6) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rogotwórsku imienia profesora Stanisława Marzyńskiego.

7) Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

3.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

(-)  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje