Dowody osobiste

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie informuje, że w roku 2016 stracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o składanie wniosków z wyprzedzeniem co najmniej miesięcznym przed upływem terminu ważności dokumentu. Wyrobienie dowodu osobistego we właściwym czasie pozwoli Państwu uniknąć wielu problemów podczas załatwiania spraw w urzędach i bankach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131  z późn. zm.) posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić go w razie:

- upływu terminu ważności dowodu,
- zmiana danych zawartych w dowodzie ( nie dotyczy zmiany adresu zamieszkania),
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- przekazania do organu gminy przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie formularz wniosku dowodowego oraz jedną kolorową fotografię należy osobiście złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy.

 

Dodatkowe informacje