Posiedzenie Komisji RM w Drobinie

W dniu 07 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał  pod obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Drobinie opinii w sprawie projektu podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku;

2) w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wo

dnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

3) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego;

4) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Drobin za rok 2017;

5)w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin;

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Setropie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, obręb geodezyjny Setropie;

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego;

8) w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2017;

9) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2017;

10) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

11) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017  Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

/-/ Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje