Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwała w sprawie wyrażenia woli ustanowienia  Św. Stanisława Kostkę patronem Miasta Drobin.

2)Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.

3)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w miejscowości Rogotwórsk.

4)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 809 położonej w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

5)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada  2017 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018”.

6)Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na obwody głosowania.

7)Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin.

8)Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.

9)Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

4. Oświadczenia i komunikaty –omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania celem przesłania do UOKiK-u.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Marcin Fronczak

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje