Ocena zasobów pomocy społecznej
 
 

				
			
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorzy:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wprowadzenie


2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej


DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ
(stan na 31.XII)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
PROGNOZA*
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem
18 3168 2798 2798 2798 279
KOBIETY
Ogółem
24 1504 1494 1494 1494 149
Wiek 0-17
3875851851851851
Wiek 18-59
42 3332 3432 3432 3432 343
Wiek 60 lat i więcej
5942955955955955
MĘŻCZYŹNI
Ogółem
64 1664 1304 1304 1304 130
Wiek 0-17
7921900900900900
Wiek 18-64
82 8252 8042 8042 8042 804
Wiek 65 lat i więcej
9420426426426426
RYNEK PRACY
Bezrobotni ogółem
10562608483483485
Bezrobotni długotrwale ogółem
11287327279279280
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku
1211689758080
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy
13137134131127124
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy
14149161414
w tym z wiersza 13:
Liczba mieszkań socjalnych (lokali)
151313131313
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne
1676867
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego
1700000
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)
1800000
Liczba opiekunów dziennych do dzieci
1900000
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach)
2000000
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach)
2100000
Powody nie przyznania miejsca w żłobku
brak żłobków2200000
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)
2344544
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach)
24287287295256256
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków
2597000
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu
brak wolnych miejsc2697000
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem
2700000
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")
Przyszkolne
2800000
Pozaszkolne
2900000
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów
3000000
Liczba hospicjów
3100000
Liczba ośrodków dla cudzoziemców
32
X
X
X
X
X
* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny"3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia


DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA 
(w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Prognoza rok po ocenie
Rok 2012
Rok 2013
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób
11 1631 3371 4121 435
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób
21 1631 3371 4121 435
W tym: osoby długotrwale korzystające
3384440446458
Wiek 0-17
4524687774794
Wiek produkcyjny *
5594579562558
Wiek poprodukcyjny **
645717683
Liczba rodzin
7426431427435
Liczba osób w rodzinach
81 1631 3371 4121 435
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem
9575662700710
W tym: osoby długotrwale korzystające
10216257264266
Wiek 0-17
11246326367377
Wiek 18-59
12298305299295
Wiek 60 lat i więcej
1331313438
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)
Ogółem
14588675712725
W tym: osoby długotrwale korzystające
15168183182192
Wiek 0-17
16278361407417
Wiek 18-64
17296274263263
Wiek 65 lat i więcej
1814404245
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem
19362353332342
Liczba rodzin
20332325309320
Liczba osób w rodzinach
21940897813852
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem
22541587430445
Liczba rodzin
23198215220225
Liczba osób w rodzinach
24885932939963
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem
25426431427435
Liczba rodzin
26426431427435
Liczba osób w rodzinach
271 3471 3371 3121 415
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA
UBÓSTWO
Liczba rodzin
28323304348359
Liczba osób w rodzinach
291 0429731 1131 165
BEZROBOCIE
Liczba rodzin
30289271268279
Liczba osób w rodzinach
31931882865879
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin
3286859698
Liczba osób w rodzinach
33208217242249
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin
34132133126130
Liczba osób w rodzinach
35336348335348
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba rodzin
3693779990
Liczba osób w rodzinach
37541411484475
ALKOHOLIZM
Liczba rodzin
3827302125
Liczba osób w rodzinach
3943554557
NARKOMANIA
Liczba rodzin
400000
Liczba osób w rodzinach
410000
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin
4260534845
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin
4345423738
BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin
444495
Liczba osób w rodzinach
454495
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin
464954
Liczba osób w rodzinach
4751154
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin
484200
Liczba osób w rodzinach
4915900
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE
Liczba osób
500000
SIEROCTWO
Liczba rodzin
510000
Liczba osób w rodzinach
520000
PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin
532111
Liczba osób w rodzinach
547545
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Liczba rodzin
550000
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM
Liczba osób 
569131310
Liczba świadczeń 
573 3583 7384 2843 780
Kwota świadczeń w złotych
5845 92453 38564 26056 700
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)
Liczba osób 
590000
Liczba świadczeń 
600000
Kwota świadczeń w złotych
610000
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Liczba osób 
620000
Liczba świadczeń 
630000
Kwota świadczeń w złotych
640000
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Liczba rodzin
650300
Liczba osób w rodzinach
660300
PRACA SOCJALNA
Liczba rodzin
67426431427435
Liczba osób w rodzinach
681 3471 3371 3121 415
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Liczba rodzin
690000
Liczba osób w rodzinach
700000
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów socjalnych
71891313
Liczba osób ogółem objętych kontraktem
72891313
W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej
730000
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR


GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Prognoza rok po ocenie
Rok 2012
Rok 2013
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób
161575859
Liczba świadczeń
2585569605608
Kwota świadczeń w złotych
3220 434251 762269 110256 400
W tym: (wiersze 4-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób
444414244
Liczba świadczeń
5443434470460
Kwota świadczeń w złotych
6185 457208 520227 816222 640
W tym: (wiersze 7-9)
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób
717161615
Liczba świadczeń
8142135135148
Kwota świadczeń w złotych
934 97743 24241 29433 760
ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób
10137118100110
Liczba świadczeń
11244195161180
Kwota świadczeń w złotych
1260 02649 81032 02245 500
W tym: (wiersze 13-24)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób
131018161100
Liczba świadczeń
14187135101155
Kwota świadczeń w złotych
1547 29336 38120 73840 813
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób
161714125
Liczba świadczeń
1727242115
Kwota świadczeń w złotych
186 0784 7473 9422 687
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób
19148115
Liczba świadczeń
2021142010
Kwota świadczeń w złotych
213 0822 4872 9292 000
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób
221000
Liczba świadczeń
232000
Kwota świadczeń w złotych
24384000
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób
250000
Liczba świadczeń
260000
Kwota świadczeń w złotych
270000
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób
28390392317320
Kwota świadczeń w złotych
29106 394111 122136 486140 000
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Liczba osób
30167147132135
Liczba świadczeń
31243215170175
Kwota świadczeń w złotych
3251 04339 50637 85538 000
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób
330000
Kwota świadczeń w złotych
340000
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób
35364404413413
Liczba świadczeń
3649 16553 41156 33956 000
Kwota świadczeń w złotych
37124 014139 010139 158140 000
W TYM: DLA DZIECI
Liczba osób
38364404413413
Liczba świadczeń
3949 16553 41156 33956 000
Kwota świadczeń w złotych
40124 014139 010139 158140 000
W tym: (z wierszy 35-37)
POSIŁEK
- świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
Liczba osób
41364404413413
Liczba świadczeń
4249 16553 41156 33956 000
Kwota świadczeń w złotych
43124 014139 010139 158140 000
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)
Liczba osób
44364404413413
Liczba świadczeń
4549 16553 41156 33956 000
Kwota świadczeń w złotych
46124 014139 010139 158140 000
SCHRONIENIE
Liczba osób
470000
Liczba świadczeń
480000
Kwota świadczeń w złotych
490000
UBRANIE
Liczba osób
500000
Liczba świadczeń
510000
Kwota świadczeń w złotych
520000
SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba osób
531343
Liczba świadczeń
541343
Kwota świadczeń w złotych
552 0009 1139 99710 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób
561112
Liczba świadczeń
57122722
Kwota świadczeń w złotych
5822 1263 71417 27043 000
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Liczba osób
590000
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)
Liczba osób
600000
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny
610000
Liczba rodzin wspierających
620000
Liczba asystentów rodziny
630000
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych
643 0489 43217 88528 800
4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń


INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Prognoza rok po ocenie
Rok 2012
Rok 2013
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
Liczba rodzin
1412384358331
Kwota świadczeń w złotych
21 485 3891 469 3881 405 6411 330 000
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
(ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")
Liczba świadczeń
323293936
Kwota świadczeń w złotych
423 00029 00039 00036 000
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń
558597260
Kwota świadczeń w złotych
658 00059 00072 00060 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń
7767565390374
Kwota świadczeń w złotych
8395 131311 765288 109448 800
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Liczba świadczeń
93504753900
Kwota świadczeń w złotych
1035 00076 60078 0000
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem
Liczba świadczeń
112 5522 4552 5472 486
Kwota świadczeń w złotych
12390 456375 615389 691380 358
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń
13469454491424
Kwota świadczeń w złotych
1471 75769 46275 12364 872
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń
15893803799809
Kwota świadczeń w złotych
16136 629122 859122 247123 777
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA
Liczba świadczeń
171 1491 1591 2111 205
Kwota świadczeń w złotych
18175 797177 327185 283184 365
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń
1941394648
Kwota świadczeń w złotych
206 2735 9677 0387 344
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń
21051768
Kwota świadczeń w złotych
2202 6008 77135 360
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Liczba świadczeń
23XX210122
Kwota świadczeń w złotych
24XX112 05063 440
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba osób
25133136131133
Liczba rodzin
2675897881
Kwota świadczeń w złotych
27588 170622 145623 180630 000
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych
2820262830
Kwota świadczeń w złotych
2917 63718 24918 22520 000
DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych
30XX1921
Kwota świadczeń w złotych
31XX2 3912 769
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba osób
3262465656
Kwota świadczeń w złotych
3324 49918 79528 60635 420
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Liczba osób 
3432363032
Kwota świadczeń w złotych
3552 54463 17069 56095 000
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)
Liczba osób 
360000
Kwota świadczeń w złotych
370000
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
Liczba osób ogółem
3820202010
Kwota świadczeń w złotych
3929 61939 92034 1059 720
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE
Liczba osób 
40266298586568
Kwota świadczeń w złotych
41162 805190 450200 427195 000
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia


ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba placówek
100000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
200000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
300000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
400000
Liczba osób korzystających
500000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
600000
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
700000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
800000
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)
900000
W TYM (z wierszy 1-9):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba placówek
1000000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
1100000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
1200000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
1300000
Liczba osób korzystających
1400000
Liczba osób umieszczonych
1500000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
1600000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
1700000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
1800000
DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba placówek
1900000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
2000000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
2100000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
2200000
Liczba osób korzystających
2300000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
2400000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
2500000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
2600000
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Liczba placówek
2700000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
2800000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
2900000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
3000000
Liczba osób korzystających
3100000
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji
3200000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
3300000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
3400000
KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba placówek
3500000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
3600000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
3700000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
3800000
Liczba osób korzystających
3900000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
4000000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
4100000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
4200000
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba placówek
100000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
200000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
300000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
400000
Liczba osób korzystających
500000
Liczba osób umieszczonych
600000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
700000
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
800000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
900000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
1000000
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba placówek
1100000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
1200000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
1300000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
1400000
Liczba osób korzystających
1500000
Liczba osób umieszczonych
1600000
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
1700000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
1800000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
1900000
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba placówek
2000000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
2100000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
2200000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
2300000
Liczba osób korzystających
2400000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
2500000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
2600000
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba placówek
2700000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
2800000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
2900000
Liczba osób korzystających
3000000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
3100000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
3200000
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Liczba placówek
3300000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
3400000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
3500000
Liczba miejsc w placówkach ogółem
3600000
Liczba osób korzystających
3700000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
3800000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
3900000
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba placówek
40
X
X
X
X
X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
41
X
X
X
X
X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
42
X
X
X
X
X
Liczba miejsc w placówkach ogółem
43
X
X
X
X
X
Liczba osób korzystających
44
X
X
X
X
X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
45
X
X
X
X
X
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
46
X
X
X
X
X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba placówek
47
X
X
X
X
X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 )
Liczba placówek prowadzonych przez JST
48
X
X
X
X
X
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
49
X
X
X
X
X
Liczba miejsc w placówkach ogółem 
50
X
X
X
X
X
Liczba osób korzystających
51
X
X
X
X
X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
52
X
X
X
X
X
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
53
X
X
X
X
X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek
5400000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
5500000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
5600000
Liczba uczestników zajęć
5700000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
5800000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
5900000
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek
6000000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
6100000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
6200000
Liczba uczestników zajęć
6300000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
6400000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
6500000
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba placówek
6600000
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
6700000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
6800000
Liczba uczestników zajęć
6900000
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
7000000
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
7100000
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba placówek
7211111
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)
Liczba placówek prowadzonych przez JST
7300000
Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot
7411111
Liczba uczestników zajęć
755558586365
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)
762122222425
Roczny koszt prowadzenia 
i utrzymania placówek (w złotych)
771 985 9712 053 4142 278 6322 500 0002 800 000
INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Rodzaj instytucji
Wyszczególnienie
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
ośrodek wsparcia - środowiskowy dom samopomocy
Liczba placówek
100000
Liczba osób korzystających / uczestników
200000
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy
Liczba placówek
300000
Liczba osób korzystających / uczestników
400000
ośrodek wsparcia - noclegownia, schronisko i dom dla osób bezdomnych
Liczba placówek
500000
Liczba osób korzystających / uczestników
600000
ośrodek wsparcia - klub samopomocy
Liczba placówek
700000
Liczba osób korzystających / uczestników
800000
rodzinny dom pomocy
Liczba placówek
900000
Liczba osób korzystających / uczestników
1000000
mieszkanie chronione
Liczba placówek
1100000
Liczba osób korzystających / uczestników
1200000
ośrodek interwencji kryzysowej
Liczba placówek
1300000
Liczba osób korzystających / uczestników
1400000
jednostka specjalistycznego poradnictwa
Liczba placówek
1500000
Liczba osób korzystających / uczestników
1600000
placówka wsparcia dziennego
Liczba placówek
1700000
Liczba osób korzystających / uczestników
1800000
placówka opiekuńczo-wychowawcza
Liczba placówek
1900000
Liczba osób korzystających / uczestników
2000000
6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej


KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
(w osobach, stan na 31 grudnia)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej
188888
KADRA KIEROWNICZA
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy)
211111
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)
Wykształcenie wyższe
311111
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
411111
PRACOWNICY SOCJALNI
Ogółem
555555
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS
600000
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)
Wykształcenie wyższe
711111
Wykształcenie średnie
844444
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie
900000
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie
1000000
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
1100000
POZOSTALI PRACOWNICY:
Ogółem
1222222
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)
Wykształcenie wyższe
1322222
Wykształcenie średnie
1400000
Inne
1500000
6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej


ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
(w osobach, w ciągu danego roku)

                                                                                               W osobach
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
Wolontariusze
100000
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne)
200000
Staże
300000
6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej


ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ
(w osobach, w ciągu danego roku)

                                                                                               W osobach
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów
100000
Liczba osób ogółem w zespole
200000
W tym z wiersza 2:
Pracownicy socjalni
300000
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej
400000
7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego


ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(zadania własne i zadania zlecone)
                                                                                                 W złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Potrzeby
Rok 2012
Rok 2013
Rok po ocenie
Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy)
14 286 0844 602 4584 752 7084 509 0804 532 080
W tym: w budżecie OPS/PCPR
24 064 0174 316 9334 445 5464 254 0804 277 080
851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii
300000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
400000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
559 26249 97966 19960 00060 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
600000
852 - POMOC SPOŁECZNA
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze
700000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
800000
85202 - Domy pomocy społecznej
922 1263 71417 27336 00036 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
1022 1263 71417 27336 00036 000
85203 - Ośrodki Wsparcia
1100000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
1200000
85204 - Rodziny zastępcze
133 0489 43217 88633 00040 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
143 0489 43217 88633 00040 000
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
150002 0003 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
160002 0003 000
85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)
1700015 00030 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
1800015 00030 000
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
193 048 1403 011 4173 051 1953 000 0003 000 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
203 048 1403 011 4173 051 1953 000 0003 000 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
2124 49925 43228 60627 00027 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
2224 49925 43228 60627 00027 000
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
23110 223120 999109 614112 100112 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR
24110 223120 999109 614112 100112 100
85215 - Dodatki mieszkaniowe
2517 63718 21920 61420 00020 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
2617 63718 21920 61420 00020 000
85216 - Zasiłki stałe
27220 434253 756269 110256 400256 400
w tym: w budżecie OPS / PCPR
28220 434253 756269 110256 400256 400
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
29
X
X
X
X
X
w tym: w budżecie OPS/PCPR
30
X
X
X
X
X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
31248 410448 172467 287452 080452 080
w tym: w budżecie OPS/PCPR 
32248 410448 172467 287452 080452 080
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
3300000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
3400000
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3545 92453 38559 08565 50065 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR
3645 92453 38559 08565 50065 500
85231 - Pomoc dla cudzoziemców
3700000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
3800000
W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)
3900000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
4000000
85232 - Centra Integracji Społecznej
4100000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
4200000
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4300000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
4400000
85295 - Pozostała działalność
45243 700271 952279 576235 000235 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
46243 700271 952279 576235 000235 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 - Żłobki
4700000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
4800000
85306 - Kluby dziecięce
4900000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
5000000
85307 - Dzienni opiekunowie
5100000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
5200000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
5300000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
5400000
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności
5500000
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR
5600000
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5700000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
5800000
85395 - Pozostała działalność 
w zakresie polityki społecznej
5979 876100 455125 30000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
6079 876100 455125 30000
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
61162 805235 546240 963195 000195 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR
6200000
8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej


AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
(w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Prognoza
rok po ocenie
Rok 2012
Rok 2013
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS
Liczba projektów
11110
Ogółem liczba osób objętych projektami
289130
Łączna kwota środków EFS
379 876100 455125 3000
W tym:
projekt Małymi krokami idziemy do sukcesu
479 876100 455125 3000
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS
Liczba konkursów
50000
Ogółem liczba osób objętych projektami
60000
W tym
Projekt pt.: "PRZEMOC - już nigdy więcej" 
70000
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014
80000
Resortowy program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014-szkolenia na kandydatów na rodziny zastępcze I-XII 2014
90000
"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"
100000
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)
Liczba programów
110000
Ogółem liczba osób objętych projektami
120000
W tym:
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA 
(w całym okresie sprawozdawczym)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Lata poprzednie
Rok oceny
Prognoza
rok po ocenie
Rok 2012
Rok 2013
Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR
10000
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania
20000
Liczba zleceń / umów
30000
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych
40000
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania
50000
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych
60000
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ 
Usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania
70000
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych
80000
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania
90000
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych
100000
Prowadzenie placówki pomocy społecznej
Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania
110000
Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych
120000
10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby
2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie
11111111
liczba wszystkich pracowników socjalnych
25555555
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
320202020202020
Dynamika
(%)
4X100100100100100100
Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby
2016 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej
11111111
liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *
20000000
liczba wszystkich zatrudnionych osób
38888888
Wartość wskaźnika
w1+w2 / w3 x 100%
(%)
413131313131313
Dynamika
(%)
5X100100100100100100
* nie ujęci w wierszu 1Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby
2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie 
10000000
liczba wszystkich pracowników socjalnych
25555555
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
30000000
Dynamika
(%)
4X000000
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby
2016 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie 
10000000
liczba wszystkich pracowników socjalnych
25555555
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
30000000
Dynamika
(%)
4X000000
Wskaźnik wolontariatu - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby
2016 potrzeby
liczba wolontariuszy
10000000
liczba wszystkich pracowników
28888888
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
30000000
Dynamika
(%)
4X000000
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby / prognoza
2016 potrzeby / prognoza
liczba pracowników socjalnych
15555555
liczba mieszkańców
28 4858 4108 3168 2798 2798 2798 279
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 2000
31,181,191,201,211,211,211
Dynamika
(%)
4X10110110110010083
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 potrzeby /prognoza
2016 potrzeba
liczba pracowników socjalnych
15555555
liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną
2397402426431427435438
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 50
30,630,620,590,580,5911
Dynamika
(%)
4X989598102169100
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V
Warunki
Rok oceny
1 na 2 tys.
min. 3
1 na 50 rodzin
Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku
1
X
X
 
10
 
X
X
24
Ogółem
30
10.2. KOSZTY
Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
2016 prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł
1197 0004 075 0564 211 2254 502 0064 752 7084 739 5004 739 500
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7
24 343 4164 321 9454 064 0174 316 9334 445 5464 254 0804 277 080
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
3594104104107111111
Dynamika
(%)
4X1 880111100103104100
10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA
Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie
11 3161 3231 1631 3371 4121 435
liczba mieszkańców
28 4858 4108 3168 2798 2798 279
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców
w1 / w2 x 1000
3155,10157,31139,85161,49170,55173
Dynamika
(%)
4X10189115106101
Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń
17875384440446458
liczba osób, którym przyznano świadczenie
27487861 1631 3371 4121 435
Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczenio-
biorców
w1 / w2 x 100%
3101033333232
Dynamika
(%)
4X10033010097100
Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne
1385392362353332342
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM
27487861 1631 3371 4121 435
Wartość wskaźnika 
w1 / w2 x 100%
(%)
3515031262424
Dynamika
(%)
4X98628492100
Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne
1363531541587430445
liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM
27487861 1631 3371 4121 435
Wartość wskaźnika 
w1 / w2 x 100%
(%)
3496847443031
Dynamika
(%)
4X139699468103
10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
Ubóstwo
(%)
1717776718283
Bezrobocie
(%)
2656468636364
Niepełnosprawność
(%)
3181820202223
Długotrwała lub ciężka choroba
(%)
4323131313030
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego (%)
5222622182321
Alkoholizm
(%)
6986756
Narkomania
(%)
7000000
Potrzeba ochrony macierzyństwa
(%)
8131314121110
Przemoc w rodzinie (%)
9000000
Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
1000000
liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności
2244495
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
3397402426431427435
Wartość wskaźnika
w2 / w3 x 100%
(%)
4111121
Dynamika
(%)
5X10010010020050
10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ
Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących
w zł
1404398419480485484
częstotliwość
w miesiącach
2101010111110
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie 
w zł
3202210246320306228
częstotliwość
w miesiącach
481088810
Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowego
w zł
1210210246255199253
częstotliwość
w miesiącach
2222222
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia
w zł
3213208253269205263
częstotliwość
w miesiącach
4222222
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby
w zł
5242306225198188179
częstotliwość
w miesiącach
6212223
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności
w zł
7128172147178146200
częstotliwość
w miesiącach
8222222
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
w zł
91850192000
częstotliwość
w miesiącach
10202000
Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku
w zł
1249247273283431438
10.6. POMOC W FORMIE USŁUG
Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym*
1564686
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym*
26896927047141 3811 381
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100% (%)
3111110
Dynamika
(%)
4X1001001001000
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcejWskaźnik kontraktu socjalnego - gmina
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym
1115891313
liczba osób, którym przyznano świadczenie
27487861 1631 3371 4121 435
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
3111111
Dynamika
(%)
4X100100100100100
Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS
1000000
liczba osób długotrwale bezrobotnych
2279276287327279279
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
3000000
Dynamika
(%)
4X00000
10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina
rok
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej
10000
liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej
20000
Wartość wskaźnika
(w1x100)/(w1+w2)
30000
Dynamika
(%)
4X000
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina
rok
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy
10000
liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym
20000
Wartość wskaźnika
(w1x100)/(w1+w2)
30000
Dynamika
(%)
4X000
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina
rok
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym
10000
liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym
20000
Wartość wskaźnika
(w1x100)/(w1+w2)
30000
Dynamika
(%)
4X000
10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)
Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba decyzji odmownych
17781701039393
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę
21 4301 4631 4911 3591 6121 612
Wartość wskaźnika
w1/(w1+w2) x 100%
(%)
3554755
Dynamika
(%)
4X1008017571100
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego
1484335343030
liczba decyzji odmownych
27781701039393
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
3625350333232
Dynamika
(%)
4X85946697100
Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu
rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015 prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu braku środków
1000000
liczba decyzji odmownych
27781701039393
Wartość wskaźnika
w1 / w2 x 100%
(%)
3000000
Dynamika
(%)
4X00000
10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina 
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Potrzeby
2016 Potrzeby
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Ogółem wydatki 
4 359 4161004 321 9451004 286 0841004 602 4581004 752 7081004 509 0801004 532 080100
851 - OCHRONA ZDROWIA
60 000137 000159 262149 979166 199160 000160 0001
852 - POMOC SPOŁECZNA
4 046 650934 075 056943 984 141934 216 478924 320 246914 254 080944 277 08094
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
000079 8762100 4552125 30030000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
252 7666209 8895162 8054235 5465240 9635195 0004195 0004
* procentowy udział w wydatkach ogółemStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina 
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Potrzeby
2016 Potrzeby
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Ogółem wydatki
14 359 416100,004 321 945100,004 286 084100,004 602 458100,004 752 708100,004 509 080100,004 532 080100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii
200,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
360 0001,3837 0000,8659 2621,3849 9791,0966 1991,3960 0001,3360 0001,32
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
400,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85202 - Domy pomocy społecznej
500,0012 0000,2822 1260,523 7140,0817 2730,3636 0000,8036 0000,79
85203 - Ośrodki Wsparcia 
600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85204 - Rodziny zastępcze
700,0000,003 0480,079 4320,2017 8860,3833 0000,7340 0000,88
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
800,0000,0000,0000,0000,002 0000,043 0000,07
85206 - Wspieranie rodziny
(m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)
900,0000,0000,0000,0000,0015 0000,3330 0000,66
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
103 231 00074,123 274 00075,753 048 14071,123 011 41765,433 051 19564,203 000 00066,533 000 00066,19
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
1118 4490,4221 9650,5124 4990,5725 4320,5528 6060,6027 0000,6027 0000,60
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
12120 9412,77103 3092,39110 2232,57120 9992,63109 6142,31112 1002,49112 1002,47
85215 - Dodatki mieszkaniowe
1336 4800,8427 8340,6417 6370,4118 2190,4020 6140,4320 0000,4420 0000,44
85216 - Zasiłki stałe
14181 0004,15185 0004,28220 4345,14253 7565,51269 1105,66256 4005,69256 4005,66
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
15197 0004,52219 0005,07248 4105,80448 1729,74467 2879,83452 08010,03452 0809,98
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
1600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1748 7801,1241 9480,9745 9241,0753 3851,1659 0851,2465 5001,4565 5001,45
85231 - Pomoc dla cudzoziemców
1800,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85232 - Centra Integracji Społecznej
1900,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85295 - Pozostała działalność 
W tym:
- klub integracji społecznej,
- warsztat terapii zajęciowej,
- prace społecznie użyteczne,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy
21213 0004,89190 0004,40243 7005,69271 9525,91279 5765,88235 0005,21235 0005,19
85305 - Żłobki
2200,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85306 - Kluby dziecięce
2300,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85307 - Dzienni opiekunowie
2400,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2500,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności
2600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2700,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej
2800,0000,0079 8761,86100 4552,18125 3002,6400,0000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
29252 7665,80209 8894,86162 8053,80235 5465,12240 9635,07195 0004,32195 0004,30
* procentowy udział w wydatkach ogółemStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina 
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Potrzeby
2016 Potrzeby
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Ogółem wydatki 
4 030 6501004 075 0561004 064 0171004 316 9331004 445 5461004 254 0801004 277 080100
851 - OCHRONA ZDROWIA
00000000000000
852 - POMOC SPOŁECZNA
4 030 6501004 075 0561003 984 141984 216 478984 320 246974 254 0801004 277 080100
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
000079 8762100 4552125 30030000
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
00000000000000
* procentowy udział w wydatkach ogółemStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014 Potrzeby
2015 Potrzeby
2016 Potrzeby
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Kwota
%*
Ogółem wydatki
14 030 650100,004 075 056100,004 064 017100,004 316 933100,004 445 546100,004 254 080100,004 277 080100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii
200,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
300,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
400,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85202 - Domy pomocy społecznej
500,0012 0000,2922 1260,543 7140,0917 2730,3936 0000,8536 0000,84
85203 - Ośrodki Wsparcia 
600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85204 - Rodziny zastępcze
700,0000,003 0480,079 4320,2217 8860,4033 0000,7840 0000,94
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
800,0000,0000,0000,0000,002 0000,053 0000,07
85206 - Wspieranie rodziny
(m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające)
900,0000,0000,0000,0000,0015 0000,3530 0000,70
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
103 231 00080,163 274 00080,343 048 14075,003 011 41769,763 051 19568,633 000 00070,523 000 00070,14
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
1118 4490,4621 9650,5424 4990,6025 4320,5928 6060,6427 0000,6327 0000,63
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
12120 9413,00103 3092,54110 2232,71120 9992,80109 6142,47112 1002,64112 1002,62
85215 - Dodatki mieszkaniowe
1336 4800,9127 8340,6817 6370,4318 2190,4220 6140,4620 0000,4720 0000,47
85216 - Zasiłki stałe
14165 0004,09185 0004,54220 4345,42253 7565,88269 1106,05256 4006,03256 4005,99
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej
15197 0004,89219 0005,37248 4106,11448 17210,38467 28710,51452 08010,63452 08010,57
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
1600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1748 7801,2141 9481,0345 9241,1353 3851,2459 0851,3365 5001,5465 5001,53
85231 - Pomoc dla cudzoziemców
1800,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85232 - Centra Integracji Społecznej
1900,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85295 - Pozostała działalność 
W tym:
- klub integracji społecznej,
- warsztat terapii zajęciowej,
- prace społecznie użyteczne,
- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy
21213 0005,28190 0004,66243 7006,00271 9526,30279 5766,29235 0005,52235 0005,49
85305 - Żłobki
2200,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85306 - Kluby dziecięce
2300,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85307 - Dzienni opiekunowie
2400,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2500,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności
2600,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2700,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej
2800,0000,0079 8761,97100 4552,33125 3002,8200,0000,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
2900,0000,0000,0000,0000,0000,0000,00
* procentowy udział w wydatkach ogółem11. Wnioski końcowe