RZOK 09

KARTA USŁUGI

Urząd Miasta i Gminy Drobin

Nr

RZOK.09

 
 

Nazwa usługi

Zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola

 

Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna

za prowadzenie i załatwienie sprawy

 

Referat Zdrowia, Oświaty Kultury (RZOK)

Izabela Jankowska – Podinspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

Miejsce załatwienia sprawy

Nr telefonu, e-mail

·        Pokój 14 (piętro), 09-210 Drobin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

 

 

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 730 - 1530

Czwartek 830 - 1630

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola

 

 

Ewentualne opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

·   Bez zbędnej zwłoki

·   Umowa cywilno - prawna

 

Podstawa prawna sprawy

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.           nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. 2002.27.271 z póź. zm.)

·         Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.09.2008r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom

 

 

Tryb odwoławczy sprawy

Nie przysługuje

 

Uwagi

  • Dokumenty należy składać w UMiG Drobin: sekretariat

 

 

 

Sporządziła: Izabela Jankowska – Podnspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu

Zatwierdził: Małgorzata Klekowicka – Kierownik Referatu Zdrowia, Oświaty, Kultury

Dodatkowe informacje